top of page

Payment Confirmation

วิธีการแจ้งชำระเงิน

วิธีที่ 1 ส่งรายละเอียดการชำระเงินมาที่ 
Line : @fortron

Facebook : m.me/fortrongroup

รายละเอียดการชำระ

- ภาพหลักฐานการชำระเงิน / ใบเสร็จโอนเงิน
- ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า

- วัน-เวลาที่ได้ทำการชำระเงินเพื่อการตรวจสอบยอด

วิธีที่ 2 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

bottom of page